خطا

سفت کاری و نازک کاری

مجموعه: اجرا

احداث ساختمان کلا شامل دوقسمت سفت کاری و نازک کاری می باشد.
سفت کاری شامل عملیات احداث شالوده -کرسی چینی-دیوارها -سقف می باشد
نازک کاری شامل عملیات اندودکاری-سنگ کاری-کاشی کاری -نقاشی -برق کاری و تاسیسات می باشد.
کلا عملیات سفت کاری شامل عملیاتی می باشد که مربوط به احداث بنای اصلی ساختمان می باشد در حالی نازک کاری شامل بیشتر تزئینات ساختمان می باشد

باتوجه به ساختار شکست پرداخت تسهیلات مسکن در کشور سفت کاری شامل آجرچینی ، گچ وخاک ونصب چارچوب،لوله کشی آب وفاضلاب وبرق می باشد وبقیه مراحل تا تکمیل ساختمان جزء نازک کاری محسوب می شود

  • مراحل سفت کاری تا نازک کاری
  • اصطلاحات معماري

ديوار چيني

نحوه شمشه گيري

فرش کف ساختمان

نحوه اجراي خط گونيا معماري

قرنيز

سفيد کاري با گچ

کاشيکاري

سراميک کف

چيدن آجرنما

بند کشي آجر

نصب سنگ نما

نماي سيماني

پارکت سازي

ايزولاسيون

ايزولاسيون قيري

ايزوگام ورقي

آزمايش بام

تيرچه بلوک

سقفهاي کاذب

آگوستيک

ترانشه ،پي کني و شيار زني ديوارها را ترانشه مي گويند.

شالوده ،شفته ريزي و پر کردن زيرديوارها راشالوده مي گو يند .

مثني ،سنگ چيني وبالاآوردن کف از روي زمين را مثني مي گويند

ازاره ،دور پائين هر ساختمان چه در داخل وچه در خارج تا يک متري ازاره ناميده مي شود .